Tuesday, May 20, 2008

लामा

संसारमा,
लामा,
गाेला,
कुराहरू,
अरू पनि छन् ।

1 comments: