Wednesday, December 23, 2009

खै


खै, 
के भनम,
के सोधम,
के गरम,
नगरे नी,
सुख छैन,
गरेनी सुख छैन
!

0 comments:

Post a Comment