Friday, March 13, 2009

विगतको अफ्नै मजा छ

विगत,
सम्झनु,
डुब्नु,
हुन्न ।
थाछ ।
तै,
त्यसको,
अफ्नै मजा छ ।

0 comments:

Post a Comment