Thursday, September 10, 2009

सानो कोशीस

कसैको मन मा,
को पस्न सक्छ र ?
सानो कोशीस गर्ने न हो,
बुझ्न लाई!

2 comments: