Tuesday, April 20, 2010

यताउता – yeta uta

यता र उता,
हिन्दा-हिन्दै,
कता न कताको,
यता न उताको,
भइएछ!

0 comments:

Post a Comment