Wednesday, October 27, 2010

मनशा

थोरै बोल्नु,
धेरै सुन्नु,
थोरै लेख्नु,
धेरै भन्नु
***

0 comments:

Post a Comment