Monday, June 6, 2011

मनशा र कोडिंग

कोड लेख्नु,
र,
मनशा लेख्नु मा,
एउटा फरक देख्छु |

मनशा मा,
syntax error
हुदैन !

interpretation error ले,
reader सँग सम्बन्ध राक्छ |

0 comments:

Post a Comment