Saturday, July 26, 2008

प्रश्न

प्रश्न,
अरुसँग सोध्नु,
उत्तर,
आफ्नो,
राख्नु,
remix,
गर्नु,
म:म,
चटनीसँग,
खानु ।

0 comments:

Post a Comment