Saturday, July 26, 2008

पल पल

शब्द-शब्दमा,
रमाउन,
खोज्छु !
थोपा,
थोपामा,
पनि,
रमाइलो,
मान्छु ।
पल,
पल ।

0 comments:

Post a Comment