Saturday, July 26, 2008

जीवनको जी हरायो

जीवनको,
जी,
हराएर,
बाँकी रहेको,
वन,
बनेको,
छ,
त्यो ।

0 comments:

Post a Comment