Friday, March 13, 2009

पहिले-पहिले बत्ति बल्थ्यो

पहिले-पहिले,
बत्ति,
बल्थ्यो ।
आजकल,
बत्ति,
जान्छ ।

2 comments: