Friday, March 13, 2009

जादू

एउटा,
सँगीतमा हुने जादू,
र एउटा,
तरुनीमा हुने जादू,
दुबै जादू,
तर,
फरक जादू ।

0 comments:

Post a Comment