Sunday, December 4, 2011

दुनिया

कहिले लाग्छ
दुनियामा केही छैन ।

कहिले लाग्छ
दुनियामा के छैन ?
[61]

0 comments:

Post a Comment