Monday, December 12, 2011

स्वार्थ

प्रेमीहरु
स्वार्थी हुन्छन ।

0 comments:

Post a Comment