Friday, September 30, 2016

पेग

सुरुमा एक पेग भनन हुन्थ्यो। 
त्यसपछि दुई फनन हुन्थ्यो। 
अर्को पाली तीन रनन हुन्थ्यो !
अनि चार झनन हुन्थ्यो।

आजकल 
पेग पानी बनेको छ
खाऊ, फालफाल खाऊ ।  

पानी पेग बनेन 
थियो होला, बिर्सियो !

0 comments:

Post a Comment