Saturday, June 4, 2011

घडी

टुक-टुक,
छक-छक,
छुक-छुक,
जे गरोस |
समयको आवाज हुन्न | 

0 comments:

Post a Comment