Sunday, October 23, 2011

जीवन

जीवन
जस्तो सोच्यो
त्यस्तै बन्छ ।
[60]

0 comments:

Post a Comment